GlotPress

Translation of User Interface: vi

1 2 3 33
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Current Color Màu hiện tại Details

Current Color

Màu hiện tại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-17 07:56:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Last Colors Used Màu cuối cùng được sử dụng Details

Last Colors Used

Màu cuối cùng được sử dụng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-17 07:56:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Include in the thumbnail Bao gồm trong hình thu nhỏ Details

Include in the thumbnail

Bao gồm trong hình thu nhỏ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 10:20:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If checked, the element will be included in the product thumbnail used in the cart and checkout, share and templates' gallery. Nếu được kiểm tra, phần tử sẽ được bao gồm trong hình thu nhỏ sản phẩm được sử dụng trong giỏ hàng và bộ sưu tập, chia sẻ và mẫu. Details

If checked, the element will be included in the product thumbnail used in the cart and checkout, share and templates' gallery.

Nếu được kiểm tra, phần tử sẽ được bao gồm trong hình thu nhỏ sản phẩm được sử dụng trong giỏ hàng và bộ sưu tập, chia sẻ và mẫu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 10:20:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have added a word or an image that is offensive or do not comply with the company's policies. Please remove or replace the highlighted items to procced. Bạn đã thêm một từ hoặc một hình ảnh gây khó chịu hoặc không tuân thủ các chính sách của công ty. Vui lòng loại bỏ hoặc thay thế các mục được tô sáng để procced. Details

You have added a word or an image that is offensive or do not comply with the company's policies. Please remove or replace the highlighted items to procced.

Bạn đã thêm một từ hoặc một hình ảnh gây khó chịu hoặc không tuân thủ các chính sách của công ty. Vui lòng loại bỏ hoặc thay thế các mục được tô sáng để procced.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-04-13 09:58:40 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Variants Phiên bản Details

Variants

Phiên bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-28 09:12:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Spotify code Mã Spotify Details

Spotify code

Mã Spotify

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-28 09:12:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Fill color Tô màu Details

Fill color

Tô màu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-08 08:26:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add to cart Thêm vào giỏ Details

Add to cart

Thêm vào giỏ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-08 08:26:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excluded taxes Thuế chưa bao gồm Details

Excluded taxes

Thuế chưa bao gồm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-31 09:23:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update Cập nhật Details

Update

Cập nhật

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:18:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Back Lưng Details

Back

Lưng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:18:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select color Chọn màu Details

Select color

Chọn màu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:18:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred during add to cart. Please try again or contact us Lỗi xảy ra trong quá trình thêm vào giỏ hàng. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi Details

An error occurred during add to cart. Please try again or contact us

Lỗi xảy ra trong quá trình thêm vào giỏ hàng. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:18:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following characters have been removed as they are not supported by the font {0}: {1} Các ký tự sau đây đã bị xóa vì chúng không được hỗ trợ bởi {0} phông chữ: {1} Details

The following characters have been removed as they are not supported by the font {0}: {1}

Các ký tự sau đây đã bị xóa vì chúng không được hỗ trợ bởi {0} phông chữ: {1}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-11-19 14:09:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 33
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as